Natunagar Dam

near Khed, Ratnagiri, Maharashtra 4156406